Ajankohtaista

 

Järjestöt mukaan sote-uudistuksen valmisteluun – lähde mukaan järjestöjen sote-ryhmään!


Hämeen Setlementin ja Meidän Häme -verkoston toimesta perustetaan Järjestöjen sote-ryhmä, jotta Tulevaisuuden sotekeskus -ohjelman Kanta-Hämeen hankkeisiin saadaan vietyä järjestökentän asiantuntemusta, osaamista ja kokemustietoa. 

Ryhmä tulee toimimaan Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunnan alaryhmänä. Tavoitteena on, että ryhmä toimisi aktiivisesti kehittämistyössä mukana, seuraisi valmistelua ja olisi avoin asiasta kiinnostuneille järjestöille ja yhdistyksille. Sote-ryhmän tehtäviksi on suunniteltu:

Ryhmään voi ilmoittautua mukaan Sara Löyttyjärvelle: sara.loyttyjarvi(at)hameensetlementti.fi

 

Järjestöavustusten haku on käynnissä 18.1.2021 saakka

Haun tiedot ja lomakkeet löydät täältä.


 

Järjestöyhteistyön käsikirja otettu käyttöön


Forssan kaupungin yhdistys- ja järjestöyhteistyön toiminnan ja kehittämisen tueksi on rakennettu järjestöyhteistyön käsikirja. 

Forssan kaupungin järjestöyhteistyön käsikirjan tavoitteena on avata, kuvata ja selkeyttää järjestöyhteistyötä ja sen periaatteita. Käsikirjan tavoite on inspiroida sektoreita yhteistyöhön entistä systemaattisemmin. Yhteistyö lisää moninäkökulmaisuutta kaupungin kehittämistyössä ja tuo sitä lähemmäksi kansalaisyhteiskuntaa. Poikkisektorisen yhteistyön tarkoitus on lisätä päätöksenteon avoimuutta, täydentää palveluketjua ja tuottaa matalan kynnyksen hyvinvointipalveluja forssalaisille. Käsikirja on suunnattu työkaluksi ja yhteistyön arvioinnin välineeksi yhteistyön kehittämisessä. Käsikirja on tuotettu kaupungin päättäjille, viranhaltijoille, järjestötoimessa mukana oleville ihmisille sekä forssalaisille.  Käsikirja pyrkii osaltaan lisäämään tiedottamista, sekä vahvistamaan keskusteluyhteyttä ja viestintää sektoreiden välillä.

 

JÄRJESTÖYHTEISTYÖN KÄSIKIRJAA VALMISTELLAAN (15.6.2020)

Järjestöyhteistyön käsikirjaa on aloitettu rakentamaan ja työtä tehdään sivistystoimialalla. Forssan kaupungin järjestöyhteistyön käsikirjan tavoitteena on avata, kuvata ja selkeyttää Forssan kaupungin järjestöyhteistyötä ja sen periaatteita. Käsikirja pyrkii osaltaan lisäämään keskustelua ja vuoropuhelua sektoreiden välillä sekä lisäämään tiedottamista järjestöyhteistyöstä, sen toiminnasta ja yhteistyönä tuotetuista tapahtumista Forssassa. Käsikirja pyrkii tuomaan esille yhteistyön kehittämiskohdat muokaten ne mahdollisuudeksi ja innostaa tekemään niistä poikkisektorisen yhteistyön vahvuuksia tulevaisuudessa.

 

KAUPUNKI kokoaa osallisuussuunnitelmaa (15.6.2020)

Forssan kaupungin osallisuusohjelmassa aukikirjoitetaan se, mitä osallistamisella tavoitellaan, millä konkreettisilla toimilla sitä edistetään sekä miten osallisuustoimia arvioidaan ja osallisuuden kokemusta mitataan.  

Työntekijälle osallisuusohjelma sisältää tapausesimerkkejä ja ohjenuoria. Asukkaalle se on väline arvioida toimintatapoja ja tavoitteiden toteutumista. Osallisuusohjelmassa otetaan tieto-osallisuuden lisäksi huomioon myös muita osallisuuden tasoja ja esitetään toimintatapoja, jotka tukevat niiden edistämistä.

Tavoitteena on osaltaan vahvistaa kuntastrategioiden ja seudullisen hyvinvointisuunnittelun vuoropuhelua. Vahvan kansalaisyhteiskunnan avulla voidaan vahvistaa kunnallista demokratiaa ja aktivoida kuntalaisia. Perinteinen edustukselliseen demokratiaan pohjautuva vaikuttaminen saa enenevässä määrin rinnalleen täydentäviä uusia osallistumisen ja vaikuttamisen muotoja. Kolmannen sektorin rooli on tulevaisuudessa yhä tärkeäm­pi. Järjestötoiminnan avulla erilaiset kuntalaiset kohtaavat ja voivat laajentaa keskinäistä kanssakäymistään. Siksi tässä ohjelmassa tavoitellaan myös järjestöyhteistyön syventämistä ja sen systeemisyyden lisäämistä. 

 

KAIKU-KORTTIKOKEILU (15.6.2020)

Kanta-Hämeen alueella on käynnistymässä Kaikukortti-kokeilu. Kokeilua koordinoi Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä. Lisätietoja antaa Karoliina Kärkkäinen, karoliina.karkkainen(at)fshky.fi. 

Forssan kaupunki osallistuu kokeiluun ja kaupungin yhteistyökumppaneiksi on kutsuttu paikallisia kulttuuritoimijoita. Lisätietoja antaa kirjastotoimenjohtaja Maarit Järveläinen.

Kaikukortti-toimintamalli on valtakunnallinen ja kehitetty yhdessä kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan toimijoiden ja kohderyhmän kanssa työpajoissa Kaikukortin pilotointihankkeiden aikana. Kaikukortti-toiminnan tavoitteena parantaa taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien nuorten, aikuisten ja perheiden mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään ja harrastaa taiteen tekemistä varallisuudesta riippumatta.

Tutustu Kaikukorttiin.