VARHAISKASVATUKSEN asiakasMAKSUT 

Maksupäätös

Varhaiskasvatusmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin ja Forssan sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan päätöksiin.

VARHAISKASVATUSMAKSUN MÄÄRITTÄMISEEN VAIKUTTAA KOLME ASIAA:

1. TULOT

Maksu perustuu perheen bruttotuloihin. Tuloselvitys ja tositteet perheen tuloista toimitetaan varhaiskasvatustoimistoon. Tuloselvitys tulee tehdä kuukauden kuluessa hoidon alkamisesta. Perhe voi myös antaa suostumuksen korkeimpaan maksuun, jolloin tulotietoja ei tarvitse toimittaa. Tulotiedot voi toimittaa sähköisellä tulotietolomakkeella tai sähköpostilla varhaiskasvatus(at)forssa.fi.

Perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausitulot vaihtelevat, otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo (myös lomaraha).

Jos tuloselvitystä ei kuukauden kuluessa hoidon alkamisesta ole toimitettu, vahvistetaan korkein maksu (295 €).

Maksu määritellään kuukausimaksuna toistaiseksi. Maksua on tarkistettava, jos se osoittautuu virheelliseksi tai maksun perusteet (tulot, perheen koko, hoidon tarve) ovat muuttuneet. Vanhempien tulee siten viipymättä toimittaa ajantasaiset tiedot hoitomaksun tarkistusta varten.  Jos maksun määrittämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan antamiin virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.   Asiakasmaksupäätöksiä valmisteleva toimistosihteeri vastaa mielellään maksuihin liittyviin kyselyihin. 

Tulorekisteri 

Kunnilla on ollut oikeus käyttää kansallista tulorekisteriä maksuja määrätessä 1.1.2020 alkaen. Tulorekisteristä löytyvät tiedot maksetuista palkoista, luontoiseduista, palkkioista, työkorvauksista sekä muista ansiotuloista. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset saadaan tulorekisteristä. Eläke- ja etuustietoja tulorekisteristä on saanut 1.1.2021 alkaen.

Tulorekisteriyksikön uusimman ohjeistuksen mukaan kunnilla on oikeus käyttää kansallista tulorekisteriä, mikäli huoltajat eivät ole hyväksyneet korkeinta maksua.

Huoltajien tulee aina ilmoittaa sellaiset tiedot kuukauden kuluessa varhaiskasvatuksen alkamisesta, joita ei ole saatavilla tulorekisterin kautta, kuten elatusapu, yrittäjän tulot tai pääomatulot (esim. vuokra- osinko- ja metsätulot). 

2. VARHAISKASVATUSAIKA

Varhaiskasvatusaika valitaan hakemuksessa. Tuntien määrää voi muuttaa kirjallisella ilmoituksella osoitteeseen varhaiskasvatus(at)forssa.fi, muutoksen on kuitenkin kestettävä vähintään kolme kuukautta. Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

Lapselle varattujen viikkotuntien käyttöä seurataan Päikyllä. Tuntien ylittyessä laskutetaan todellisen käytön mukaisesti. Vähimmäisaika muutokselle on 3 kk.

 3. PERHEEN KOKO JA TULORAJAT

Perheen kokona huomioidaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä molempien samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset.

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN INDEKSITARKISTUKSET 1.8.2024 ALKAEN (SITLA 30.01.2024 § 9)

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta päätti, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin tehdään opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksen 1062/2023 mukainen indeksitarkistus 1.8.2024 alkaen seuraavasti:

Perheen kokoTuloraja euroa/kkMaksuprosenttiKorkein maksu, jos tulot enemmän kuin
2406610,7%6968
3524510,7%8147
4595610,7%8858
5666710,7%9569
6737610,7%10278


Esimerkki: Perheessä on äiti, isä,  3- ja 1-vuotiaat lapset, molemmat lapset ovat 100% hoitoajalla. Perheen koko on 4 henkeä. Bruttotulot perheessä ovat yhteensä 7000 €.

(7000 € - 5956€) * 10,7% =  112€ / 1v.,
112€ * 40% = 45€ / 3v.
Perheen maksut yhteensä ovat: 112€ + 45€ = 157€

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 275 euroa 1.8.2024 alkaen.
2) Perheen nuorimman lapsen maksu kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta on 1.8.2024 alkaen korkeintaan 311 euroa kuukaudessa. Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 40 prosenttia perheen nuorimman lapsen maksusta eli enintään 124 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.
3) Pienin perittävä lapsikohtainen maksu on 30 euroa kuukaudessa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia (1503/2016) muutetaan 1.3.2023 alkaen siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 33 prosenttia. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,7 prosenttia).

Tulorajat 1.3.2023 alkaen

koko,

henkilöä

Tuloraja

€ / kk

Maksu alkaen 28 €, tulot vähintään

Maksu 295 €, jos tulot enemmän kuin

 

1.8.2022

1.3.2023

1.8.2022

1.3.2023

1.8.2022

1.3.2023

2

2 913

3 874

3 175

4 136

5 665

6 626

3

3 758

4 998

4 020

5 260

6 510

7 750

4

4 267

5 675

4 529

5 937

7019

8 427

5

4 777

6 353

5 039

6 615

7 529

9 105

6

5 284

7 028

5 546

7 290

8 036

9 780


Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojen mukainen asuinpaikka. Jos varhaiskasvatusta järjestetään kahden kunnan alueella, maksu määräytyy erikseen molemmissa kunnissa.

ESIOPETUKSEN HUOMIOIMINEN HOITOMAKSUSSA

Maksutonta esiopetusta annetaan keskimäärin 20 h viikossa. Esiopetuksen loma-aikoina maksutonta 20 tunnin osuutta ei huomioida.

Esimerkki: Eskarilainen on päiväkodissa ma-pe klo 8:00-16:00, maksuton esiopetus on 20h ja varattava varhaiskasvatusaika korkeintaan 20h/vko.

Maksu on 50%, paitsi esiopetuksen loma-aikoina, jolloin se on 100%.

5-VUOTIAIDEN MAKSUTON VARHAISKASVATUS

Forssan varhaiskasvatuksessa tarjotaan 1.8. 2023 - 31.7. 2024 maksutonta varhaiskasvatusta kaikille 5-vuotiaille (1.1.-31.12.2018 syntyneet)  20 tuntia viikossa. Maksuttomuus koskee päiväkodeissa järjestettävää toimintaa maanantaista perjantaihin neljä tuntia päivässä klo 8:30-12:30. Toiminnalla pyritään lisäämään varhaiskasvatukseen osallistumista sekä kehitetään kyseisen ikäryhmän pedagogiaa.

Esimerkki: Lapsi on päiväkodissa ma-pe klo 8:00-16:00, maksuton aika on 20h ja varattava varhaiskasvatusaika korkeintaan 20h/vko.

Maksuttomaan varhaiskasvatukseen ovat oikeutettuja kaikki 1.1.-31.12.2018 syntyneet forssalaiset lapset. Pihakoivun päiväkodissa varhaiskasvatuspalveluiden piirissä oleville 2018 syntyneille lapsille, jotka tarvitsevat vuorohoitoa, mahdollistetaan kuitenkin maksuttomuuden toteutuminen lapsikohtaisin järjestelyin. 

Toiminnan aikana järjestetään osallistujille maksutonta Lounais-Hämeen musiikkiopiston opettajien toteuttamaa musiikkileikkikoulutoimintaa.

VARHAISKASVATUKSEN  ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN

Varhaiskasvatusmaksu alkaa paikan myöntämispäivästä ja päättyy viimeiseen hoitopäivään, jos kirjallinen irtisanomisilmoitus (varhaiskasvatus(at)forssa.fi ) on tehty ennen sitä.  Mikäli paikkaa ei ole irtisanottu, maksua peritään siihen päivään, jolloin irtisanomisilmoitus on vastaanotettu.  

MAKSUA MÄÄRITELTÄESSÄ HUOMIOON OTETTAVAT TULOT

Perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausitulot vaihtelevat, otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo (myös lomaraha).

Päivähoitomaksu määrätään sen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella.

Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot korotettuina niillä prosenttimäärillä, jotka verohallitus vuosittain antamissaan päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteista määrää. Metsätuloina huomioidaan keskimääräinen vuotuinen tuotto kerrottuna metsämaan pinta-alalla, vähennettynä 10 % ja metsätalouden korot.  Myyntituloa ei huomioida kertaluonteisena tulona. Sen tuotto otetaan huomioon pääomatulona, josta vähennetään pääomavero.

Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutus-etuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukaista ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea.

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki).

POISSAOLOT JA MAKSUJEN HYVITTÄMINEN

Jos lapsi on sairauden vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli 10 päivää kalenterikuukauden aikana, peritään puolet kuukausimaksusta. Jos lapsi on sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua tältä kuukaudelta ei peritä lainkaan.   Kun lapsi on muun kuin sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.  

Varhaiskasvatusmaksua peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Toimintavuosi on 1.8. – 31.7. välinen aika. Maksuton kuukausi on heinäkuu. Tämä kuuluu lapsille, jotka ovat olleet keskeytyksettä varhaiskasvatuksessa elokuusta alkaen.

Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa toimintavuoden aikana kaikkina kuukausina ja hän on poissa päivähoidosta toimintavuoden aikana muusta syystä kuin sairauden vuoksi enintään kolme neljäsosaa kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten varhaiskasvatuspäivien määrästä, voidaan maksu kuitenkin periä 12 kuukaudelta. Poissaolopäiviä laskettaessa otetaan huomioon etukäteen ilmoitetut poissaolot. 

Vanhempainvapaiden huomioiminen varhaiskasvatuksessa

Perhevapaauudistus on tullut voimaan 1.8.2022 alkaen ja siihen liittyvät uudet vanhempainvapaat koskevat pääsääntöisesti lapsia, joiden laskettu syntymäaika on ollut 4.9.2022 tai sen jälkeen.

Vanhempainvapaiden vuoksi pidettävistä määräaikojen puitteissa ilmoitetuista poissaoloista ei peritä perheiltä varhaiskasvatuksen asiakasmaksua. Varhaiskasvatuksen järjestäjän tulee saada tieto vanhempainvapaan käytöstä perheeltä. Tieto poissaolosta ilmoitetaan lomakkeella, joita saa varhaiskasvatusyksiköistä tai varhaiskasvatustoimistolta.

Ilmoitus on tehtävä yli 5 päivää kestävästä poissaolosta päiväkotiin tai perhepäivähoitopaikkaan viimeistään yhtä kuukautta ennen sen suunniteltua aloittamispäivää. Toistuvasta 1–5 päivää kestävästä poissaolosta on vastaavasti ilmoitettava yksi viikko ennen ensimmäisen poissaolon suunniteltua aloittamispäivää. Kertaluonteisesta enintään 5 päivää kestävästä poissaolosta ei ole ilmoitusvelvollisuutta. Ne eivät ole asiakasmaksulaissa tarkoitetulla tavalla maksuttomia.

Kun ilmoitus poissaolosta on saatu, Päikkyyn tehdään poissaolomerkintä ”Vanhempainvapaa (maksuton)”. Laskutuksessa jokainen vanhempainvapaapäivä vähentää asiakkaan laskua yhden päivän verran. Huomioitavaa on, että jokainen vanhempainvapaapäivä vähentää myös lapsella käytössä olevaa hoitosopimukseen varattua tuntiaikaa/kuukausi.

Isyysvapaan huomioiminen varhaiskasvatuksessa

Isyysvapaan, joka koskee ennen 4.9.2022 syntyneitä lapsia, aikana lapsella ei ole oikeutta olla varhaiskasvatuksessa. Isyysrahakauden aikaiselta poissaolojaksolta ei näin ollen peritä asiakasmaksuja. Isyysrahajaksoista johtuvasta poissolosta on ilmoitettava viimeistään kahta viikkoa aikaisemmin varhaiskasvatuspaikkaan. Lomakkeita ilmoitusta varten saa varhaiskasvatusyksiköistä tai varhaiskasvastustoimistolta. 

MUUTOKSET HOITOSUHTEEN AIKANA

Hoidon tarpeen muutoksista ilmoitetaan kirjallisesti muutosta edeltävän kuukauden aikana: varhaiskasvatus(at)forssa.fi
Vähimmäisaika muutokselle on 3 kk.

TULOTIEDOT 

Tulotiedot toimitetaan liitteineen (esim. tilinauha, palkkatodistus tai päivärahapäätös) sähköisellä tulotietolomakkeella, sähköpostilla varhaiskasvatus(at)forssa.fi tai kirjeenä  Varhaiskasvatus, Turuntie 18.