VARHAISKASVATUKSEN asiakasMAKSUT 

Maksupäätös

Varhaiskasvatusmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin ja Forssan sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan päätöksiin.

VARHAISKASVATUSMAKSUN MÄÄRITTÄMISEEN VAIKUTTAA KOLME ASIAA:

1. TULOT

Maksu perustuu perheen bruttotuloihin. Tuloselvitys ja tositteet perheen tuloista toimitetaan varhaiskasvatustoimistoon. Tuloselvitys tulee tehdä kuukauden kuluessa hoidon alkamisesta. Perhe voi myös antaa suostumuksen korkeimpaan maksuun, jolloin tulotietoja ei tarvitse toimittaa. Tulotiedot voi toimittaa sähköisellä tulotietolomakkeella tai sähköpostilla varhaiskasvatus(at)forssa.fi.

Perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausitulot vaihtelevat, otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo (myös lomaraha).

Jos tuloselvitystä ei kuukauden kuluessa hoidon alkamisesta ole toimitettu, vahvistetaan korkeinmaksu.

Maksu määritellään kuukausimaksuna toistaiseksi. Maksua on tarkistettava, jos se osoittautuu virheelliseksi tai maksun perusteet (tulot, perheen koko, hoidon tarve) ovat muuttuneet. Vanhempien tulee siten viipymättä toimittaa ajantasaiset tiedot hoitomaksun tarkistusta varten.  Jos maksun määrittämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan antamiin virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.   Asiakasmaksupäätöksiä valmisteleva toimistosihteeri vastaa mielellään maksuihin liittyviin kyselyihin. 

Tulorekisteri 

Kunnilla on ollut oikeus käyttää kansallista tulorekisteriä maksuja määrätessä 1.1.2020 alkaen. Tulorekisteristä löytyvät tiedot maksetuista palkoista, luontoiseduista, palkkioista, työkorvauksista sekä muista ansiotuloista. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset saadaan tulorekisteristä. Eläke- ja etuustietoja tulorekisteristä on saanut 1.1.2021 alkaen.

Tulorekisteriyksikön uusimman ohjeistuksen mukaan kunnilla on oikeus käyttää kansallista tulorekisteriä, mikäli huoltajat eivät ole hyväksyneet korkeinta maksua.

Huoltajien tulee aina ilmoittaa sellaiset tiedot kuukauden kuluessa varhaiskasvatuksen alkamisesta, joita ei ole saatavilla tulorekisterin kautta, kuten elatusapu, yrittäjän tulot tai pääomatulot (esim. vuokra- osinko- ja metsätulot). Myös Forssan varhaiskasvatus ottaa Tulorekisterin käyttöönsä kesäkuusta 2021 alkaen.

2. VARHAISKASVATUSAIKA

Varhaiskasvatusaika valitaan hakemuksessa. Tuntien määrää voi muuttaa kirjallisella ilmoituksella osoitteeseen varhaiskasvatus(at)forssa.fi, muutoksen on kuitenkin kestettävä vähintään kolme kuukautta. Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

Lapselle varattujen viikkotuntien käyttöä seurataan Päikyllä. Tuntien ylittyessä laskutetaan todellisen käytön mukaisesti. Vähimmäisaika muutokselle on 3 kk.

 3. PERHEEN KOKO JA TULORAJAT

Perheen kokona huomioidaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä molempien samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset.

Mikäli perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 144 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Perheen koon mukaiset tulorajat  1.8.2021 alkaen:

Perheen koko henkilöä
Tuloraja euroa/kk
Maksu %
Korkein maksu, jos tulot €/kk
2
2798
10,7
5485
3
3610
10,7
6297
4
4099
10,7
6786
5
4588
10,7
7275
6
5075
10,7
7762Esimerkki:
Perheessä on äiti, isä,  4-, 3- ja 1-vuotiaat lapset, kaikki lapset ovat 100% hoitoajalla. Perheen koko on 5 henkeä. Bruttotulot perheessä ovat yhteensä 6000 €.

(6000 € - 4588€) * 10,7% = 151€ / 1v.,
151€ * 40% = 60€ / 3v. ja
151€ * 20% = 30€  / 4v.
Perheen maksut yhteensä ovat: 151€ + 60€ + 30€ = 241€

Varhaiskasvatuksen  enimmäismaksu (vähintään 35h/vko) on 288 euroa/kk. Enimmäismaksu määritellään perheen nuorimmalle lapselle.  Perheen toisesta kokopäivähoidossa olevasta lapsesta maksu on 40% nuorimman lapsen maksusta, enintään 115 euroa/kk. Perheen seuraavista lapsista perittävä maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Maksu pyöristetään lähimpään euromäärään.

Alin perittävä kuukausimaksu on 27 euroa. 

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojen mukainen asuinpaikka. Jos varhaiskasvatusta järjestetään kahden kunnan alueella, maksu määräytyy erikseen molemmissa kunnissa.

ESIOPETUKSEN HUOMIOIMINEN HOITOMAKSUSSA

Maksutonta esiopetusta annetaan keskimäärin 20 h viikossa. Esiopetuksen loma-aikoina maksutonta 20 tunnin osuutta ei huomioida.

Esimerkki: Eskarilainen on päiväkodissa ma-pe klo 8:00-16:00, maksuton esiopetus on 20h ja varattava varhaiskasvatusaika korkeintaan 20h/vko.

Maksu on 50%, paitsi esiopetuksen loma-aikoina, jolloin se on 100%.

5-VUOTIAIDEN MAKSUTON VARHAISKASVATUS

Forssan varhaiskasvatuksessa tarjotaan 1.8. 2021 - 31.7. 2022 maksutonta varhaiskasvatusta kaikille 5-vuotiaille (1.1.-31.12.2016 syntyneet)  20 tuntia viikossa. Maksuttomuus koskee päiväkodeissa järjestettävää toimintaa maanantaista perjantaihin neljä tuntia päivässä klo 8:30-12:30. Toiminnalla pyritään lisäämään varhaiskasvatukseen osallistumista sekä kehitetään kyseisen ikäryhmän pedagogiaa.

Esimerkki: Lapsi on päiväkodissa ma-pe klo 8:00-16:00, maksuton aika on 20h ja varattava varhaiskasvatusaika korkeintaan 20h/vko.

Maksuttomaan varhaiskasvatukseen ovat oikeutettuja kaikki 1.1.-31.12.2016 syntyneet forssalaiset lapset. Pihakoivun päiväkodissa varhaiskasvatuspalveluiden piirissä oleville 2016 syntyneille lapsille, jotka tarvitsevat vuorohoitoa, mahdollistetaan kuitenkin maksuttomuuden toteutuminen lapsikohtaisin järjestelyin.

Toiminnan aikana järjestetään osallistujille maksutonta Lounais-Hämeen musiikkiopiston opettajien toteuttamaa musiikkileikkikoulutoimintaa.

VARHAISKASVATUKSEN  ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN

Varhaiskasvatusmaksu alkaa paikan myöntämispäivästä ja päättyy viimeiseen hoitopäivään, jos kirjallinen irtisanomisilmoitus (varhaiskasvatus(at)forssa.fi ) on tehty ennen sitä.  Mikäli paikkaa ei ole irtisanottu, maksua peritään siihen päivään, jolloin irtisanomisilmoitus on vastaanotettu.  

MAKSUA MÄÄRITELTÄESSÄ HUOMIOON OTETTAVAT TULOT

Perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausitulot vaihtelevat, otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo (myös lomaraha).

Päivähoitomaksu määrätään sen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella.

Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot korotettuina niillä prosenttimäärillä, jotka verohallitus vuosittain antamissaan päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteista määrää. Metsätuloina huomioidaan keskimääräinen vuotuinen tuotto kerrottuna metsämaan pinta-alalla, vähennettynä 10 % ja metsätalouden korot.  Myyntituloa ei huomioida kertaluonteisena tulona. Sen tuotto otetaan huomioon pääomatulona, josta vähennetään pääomavero.

Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutus-etuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukaista ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea.

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki).

POISSAOLOT JA MAKSUJEN HYVITTÄMINEN

Jos lapsi on sairauden vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli 10 päivää kalenterikuukauden aikana, peritään puolet kuukausimaksusta. Jos lapsi on sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua tältä kuukaudelta ei peritä lainkaan.   Kun lapsi on muun kuin sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.  

Varhaiskasvatusmaksua peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Toimintavuosi on 1.8. – 31.7. välinen aika. Maksuton kuukausi on heinäkuu. Tämä kuuluu lapsille, jotka ovat olleet keskeytyksettä varhaiskasvatuksessa elokuusta alkaen.

Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa toimintavuoden aikana kaikkina kuukausina ja hän on poissa päivähoidosta toimintavuoden aikana muusta syystä kuin sairauden vuoksi enintään kolme neljäsosaa kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten varhaiskasvatuspäivien määrästä, voidaan maksu kuitenkin periä 12 kuukaudelta. Poissaolopäiviä laskettaessa otetaan huomioon etukäteen ilmoitetut poissaolot. 

Asiakasmaksujen periminen virallisen Covid19-eristyksen ja -karanteenin aikana

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta on päättänyt (SITLA 23.02.2021 § 25), että terveydenhuollon viranomaisen määrätessä varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevan lapsen karanteeniin Covid-19 -altistumisen tai eristykseen ko. tautiin sairastumisen takia, hyvitetään ko. lapsen asiakasmaksu täysimääräisenä karanteeni-/eristysajalta.

Asiakasmaksua määriteltäessä huomioidaan aina asiakkaalle edullisin vaihtoehto. Ko. hyvityskäytäntö on voimassa vuoden 2021 loppuun saakka.

MUUTOKSET HOITOSUHTEEN AIKANA

Hoidon tarpeen muutoksista ilmoitetaan kirjallisesti varhaiskasvatus(at)forssa.fi
Vähimmäisaika muutokselle on 3 kk.

TULOTIEDOT 

Tulotiedot toimitetaan liitteineen (esim. tilinauha, palkkatodistus tai päivärahapäätös) sähköisellä tulotietolomakkeella, sähköpostilla varhaiskasvatus(at)forssa.fi tai kirjeenä  Varhaiskasvatus, Turuntie 18.