Huoltajien osallisuus ja palvelujen arviointi

Lapset näyttävät peukkua

Forssan varhaiskasvatuksessa tavoitellaan huoltajien aktiivista osallisuutta. Mahdollisuuksia ja motivaatiota osallisuuteen pyritään lisäämään luomalla osallistumiseen ja mielipiteiden kertomiseen erilaisia mahdollisuuksia ja foorumeja.

Jokaisessa Forssan päiväkodissa toimii vanhempaintoimikunta (Koijärven päiväkodissa nimellä kannatusyhdistys), jonka toimintaan kaikki halukkaat huoltajat voivat osallistua. Toimikunnan määrittelevät itse toimintansa sisällöt toimintavuosittain. 

Koko varhaiskasvatusta koskien Forssassa toimii Asiakasraati, jossa on edustajia kaikista eri yksiköistä ja varhaiskasvatusmuodoista. Raadin kokouksissa kerrotaan varhaiskasvatuksen ajankohtaisista asioista sekä tulevista kehittämiskohteista. Asiakasraati sekä arvioi toteutunutta varhaiskasvatustoimintaa, että innovoi erilaisia kehittämisaihioita huoltajien näkökulmasta. 

Päivittäisenä yhteydenpidossa huoltajien ja varhaiskasvatuksen välillä on käytössä Päikky-mobiilipalvelu, joka toimii etenkin huoltajien omaan lapseen liittyvien kysymysten ja teemojen vuorovaikutusvälineenä.

Pedanet -alustalla viestitään varhaiskasvatusyksiköiden pedagogiasta sekä arjen toiminnasta. Pedanetista löytyvät myös mm. lasten sähköiset kasvunkansiot.

Sähköisiä, palvelun laatuun liittyviä kyselyjä toteutetaan varhaiskasvatuksessa säännöllisesti. Näissä kyselyissä laadun arviointia tekevät huoltajien lisäksi ikätasonsa mukaisesti myös varhaiskasvatuksessa olevat lapset.

Erilaisten järjestettyjen foorumien ja välineiden ohessa päivittäinen, kasvokkainen kohtaaminen ja kuulumisten vaihto on luonnollisesti erinomaisen tärkeä ja varhaiskasvatuspalveluille ominainen vuorovaikutusfoorumi ja osallisuuden mahdollistaja.

Vaikka tavoitteena on tuottaa laadukkaita ja asiakkaiden tarpeisiin vastaavia varhaiskasvatuspalveluja, voi syntyä tilanteita, joissa huoltajat kokevat tulleensa kohdelluksi ei toivotulla tavalla tai joissa palvelun laatu on alentunut. Tällöin tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta vastaavalle päiväkodin johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, § 54).

Varhaiskasvatuspalveluita käyttävillä on mahdollisuus käyttää myös sosiaalivastaavan palveluita. Kanta-Hämeen hyvinvointialue tuottaa sosiaalivastaavan palvelut Forssan alueella. Sosiaalivastaavan tehtävistä säädetään potilas- ja sosiaalivastaavista annetun lain (739/2023) 8 §:n 2 momentissa. Sosiaalivastaavaan voi olla yhteydessä puhelimitse: 03-629 3210  tai sähköpostilla satu.loippo(at)omahame.fi 

Lisätietoja sosiaaliasiavastaavasta löytyy Kanta-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivuilta:

https://omahame.fi/sosiaaliasiavastaava