Ympäristönsuojelun valvonta

Ympäristönsuojelulain (527/2014) ja -asetuksen (713/2014) mukaan kuntien on laadittava säännöllistä valvontaa varten valvontasuunnitelma, joka sisältää tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisvaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä käytettävissä olevista valvonnan voimavaroista ja keinoista. Suunnitelmassa on kuvattava valvonnan järjestämisen ja riskinarvioinnin perusteet sekä viranomaisten yhteistyö.

Valvontasuunnitelmassa keskitytään ympäristölupavelvollisten ja rekisteröityjen laitosten valvonnan ja tarkastusten suunnitelmalliseen toteuttamiseen. Lisäksi suunnitelmassa on käsitelty laajemmin ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain sekä muun lainsäädännön kuten jätelain ja vesilain edellyttämää valvontaa.

 Valvontasuunnitelman lisäksi luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkastuksista ja niiden muusta säännöllisestä valvonnasta on laadittava valvontaohjelma. Valvontaohjelmassa on oltava tiedot valvottavista kohteista ja niihin kohdistuvista säännöllisistä valvontatoimista. Valvontaohjelma ei ole julkinen, koska yksityiskohtaisen toimenpide- ja kohdeluettelon julkistaminen saattaa heikentää valvonnan tavoitteiden toteutumista. Valvontaohjelma pidetään jatkuvasti ajantasaisena. Valvontaohjelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta peritään maksu taksan mukaisesti. Valvontasuunnitelman ja -ohjelman tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan vuosittain ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Valvontasuunnitelma 2022-2024

Vuosikatsaus 2023

Valvottavat laitokset 31.12.2023ForssaHumppilaJokioinenTammelaYpäjäYhteensä
Ympäristölupa tai -ilmoitus tai rekisteröinti -kohde5329303520167
Maa-ainestenotto59516035
Valtion viranomaisen ympäristölupakohde18439236
yhteensä7642386022238