Meluntorjunta

Melu on ääntä, jonka ihminen kokee terveydelle tai hyvinvoinnille häiritsevänä tai muulla tavoin vahingollisena. Myös matalataajuinen melu, äänet, joita ihmiskorva ei voi kuulla (infra- ja ultraäänet) määritellään meluksi. Äänellä ja tärinällä voi olla vaikutusta viihtyisyyteen ja työntekoon. Valtioneuvosto on vahvistanut yleiset melutason ohjearvot melulle, jonka katsotaan vaikuttavan vahingollisesti ihmiseen. Ulko- ja sisätiloille on eri ohjearvot, kuten myös eri käytössä oleville alueille. Ohjearvot ovat tietyllä ajanjaksolla mitatun melun keskiarvoja.

Meluilmoitus (pdf) tulee tehdä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toimenpiteestä tai tapahtumasta kuten meluavista rakennuskohteista, huvitilaisuuksista jne. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista. Ympäristölupalautakunta voi antaa ilmoituksen johdosta määräyksiä meluntorjunnasta. Jos hanke toteutetaan usean kunnan alueella, ilmoitus tehdään sille ELY-keskukselle, jonka toimialueella melu tai tärinä pääasiallisesti ilmenee.

Meluilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä ympäristölupaa edellyttävästä toiminnasta, yksityishenkilön talouteen liittyvästä toiminnasta eikä puolustusvoimien toiminnasta. Ympäristönsuojelumääräyksissä määrätään, milloin meluimoitus tulee tehdä ja milloin ei.