Kestävä kehitys

Forssan kaupungin ensimmäinen kestävän kehityksen toimintaohjelma valmistui vuonna 1997. Kestävän kehityksen indikaattoreita eli mittareita on ollut käytössä 2000-luvun alusta alkaen. Näiden mittareiden tarkoituksena on ollut mm. selvittää, onko kunnan kehitys kestävällä pohjalla ja minkälaisia muutoksia elinympäristössä tapahtuu. Tavoitteena on, että indikaattorien antamaa tietoa käytetään päätöksenteon apuna.

Kestävän kehityksen indikaattorit 2016

Ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden arvioinnin ja seurannan välineinä käytetään erilaisia mittareita eli indikaattoreita.  Ekologisen jalanjäljen lisäksi mittareita ovat mm. vesistöjen vedenlaatu, vedenkulutus, yhdyskuntajätteen määrä, väestön ikärakenne ja kirjastojen käyttö. Indikaattorien (pdf) päivityksen teki Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelija Aleksi Ritakallio.

Kuntien resurssiviisauden indikaattorit 

Resurssiviisauden indikaattorit tukevat johtamismallia ja kytkeytyvät Sitran määrittämiin resurssiviisaustavoitteisiin: ei päästöjä, ei jätettä, yhden maapallon elämä. Lisäksi indikaattorit kuvaavat yleisesti tärkeiksi tunnistettuja teemoja: ilmastonmuutos, materiaalien kierto ja ekologinen kestävyys.

Forssan tiekartta resurssiviisauteen: tavoitetila 2050

Forssan kaupungin visiona on Järkivihreä Forssa – kestävää elinvoimaa. Kaupungin kaikessa toiminnassa huomioidaan ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävä kehitys. Resurssiviisauden tiekarttaan (pdf) on selvitetty toteutuneet toimenpiteet vuodesta 2015 eteenpäin sekä suunnitelmia vuoteen 2050 asti.

Tiekartan eri osa-alueet ovat: