FAQ

useimmin kysytyt kysymykset

Tälle sivulle keräämme hankkeen aikana useimmin kysyttyjä kysymyksiä. Kysymyksiä voi esittää Palaute-sivulla valitsemalla vastaanottajaksi Monitoimikeskuksen.

Miksi tehdään mittava investointi uuteen koulukiinteistöön? Miksi Tölöä ja muita vanhoja kiinteistöjä ei vain korjata? 

 Kyseessä olevat koulu- ja päiväkotikiinteistöt ovat tulossa teknisesti tiensä päähän. Tekniikka, putket, pinnat ja osin rakenteet vaatisivat perusteelliset kunnostukset. 

On arvoitu, että peruskorjaukset olisivat hintavin vaihtoehto ja peruskorjaus sisältää eniten epävarmuustekijöitä. Peruskorjaukset sisältävät aina riskin rakennukseen jäävien vanhojen rakennusosien takia. Uudessa rakennuksessa on mahdollista saavuttaa parempi energiatehokkuus.

Lasten määrä vähenee Forssassa tulevina vuosina. Monikylä/monitoimikeskus voidaan mitoittaa tulevaisuuden tarpeiden mukaisesti. Neliöitä eli tiloja tarvitaan merkittävästi nykyisiä tiloja vähemmän. Uutta rakentamalla saadaan nykyaikaisia ja pedagogiset tarpeet täyttäviä tiloja.

Onko Tölön pelto varmasti paras mahdollinen paikka Monikylälle? Onko muut sopivat alueet jo tarkistettu? 

Hankesuunnittelussa selvitettiin kolme sijaintia: Tölön koulun viereinen tontti, Tölön koulun tontti ja Kuhalan koulun tontti. Valittua sijaintia puoltaa se, ettei tarvita kalliita väistötiloja rakentamisen ajaksi. 

Lasten asuinpaikkojen ja koulumatkojen näkökulmasta Tölön koulun viereinen tyhjä tontti on hyvä paikka. Samoin, muiden kaupungin koulujen sijainti huomioiden, kouluverkko olisi hyvin tasapainoinen.

Jo nyt Tölön koulun tapahtumat luovat kaduille ruuhkan. Muuttuvatko liikennejärjestelyt? 

Liikenneinfraa tullaan parantamaan hankkeen yhteydessä. Liikenteelliset selvitykset on tehty. Muiden kuin varhaiskasvatuksen ja erityisopetuksen oppilaiden jättäminen Eteläisen Puistokadun varrella olevalle ”jättöalueelle” vähentää liikennettä koulun tontilla.

Vähenevätkö kuntalaisten palvelut Monikylän investoinnin takia? Miten Monikylä ylipäänsä rahoitetaan? 

Kysymyksessä olevien kiinteistöjen kunto on ollut ratkaiseva. Käyttötalouteen jää enemmän rahaa käyttöön Monikylän toteutumisen myötä kuin saneerausvaihtoehdossa.

Millä perusteella Monikylän toimijat, koulut ja päiväkodit, jotka sinne sijoittuvat, on valittu? 

 Kyseessä olevat koulu- ja päiväkotikiinteistöt ovat tulossa teknisesti tiensä päähän. Tekniikka, putket, pinnat ja osin rakenteet vaatisivat perusteelliset kunnostukset. On arvoitu, että peruskorjaukset olisivat hintavin vaihtoehto ja peruskorjaus sisältää eniten epävarmuustekijöitä. Peruskorjaukset sisältävät aina riskin rakennukseen jäävien vanhojen rakennusosien takia.

Entä jos koulu homehtuu saman tien? Miten varmistetaan rakentamisen laatu? 

Uusien rakennusten sisäilmaongelmat nousevat aina uutisoinnissa esille. Onnistuneista hankkeista harvemmin puhutaan vaikka niitä on valtaosa rakentamisesta. Huolellisesti ja ammattitaidolla toteutettu uudisrakennus on aina sisäilmaolosuhteiltaan varmempi kuin saneerauskohde.

Monikylä tulee olemaan suuri varhaiskasvatus- ja opetusyksikkö. Miten varmistetaan, ettei kiusaaminen ja muut lieveilmiöt lisäänny? 

Koulun koolla ei ole sinänsä vaikutusta kiusaamisen määrään. Tärkeämpää on huomioida millainen toimintakulttuuri ja miten toiminta, kulkeminen, välituntialueet ym. asiat on suunniteltu ja toteutettu. Monikylän suunnnitelussa hyödynnetään kaikki se tieto, joka Suomessa on käytettävissä.

Monitoimikeskukseen Kuhalan ja Tölön alakoululaiset ja Keskurille yläkoulu. Mikä on Keskurin 1.-6. -luokkalaisten kohtalo?

Viimevuosina esimerkiksi Kalliomäen alueelta oppilaita on ohjautunut sekä Keskuskouluun että Heikan kouluun. Samoin esimerkiksi Rantalanmäestä on käyty sekä Keskuskoulussa että Talsoilan koulussa, joissakin tapauksissa jopa Vieremän koulussa.
Oppilaiden sijoittelu on tehty joustavasti ja pääosin yhteisymmärryksessä. Siihen ovat vaikuttaneet koulujen kapasiteetti, huoltajien toiveet, koulumatkat, vanhempien sisarusten koulupaikat jne. Vuoden 2022 jälkeen kouluverkko on sellainen, että suurilta osin keskusta-alueen oppilaat menevät uuteen monitoimikeskukseen. Mikäli kaupunginvaltuusto linjaa, että Monikylästä tulee vuosiluokkien 1- 9 yhtenäiskoulu ja Keskuskoulu jatkaa myös yhtenäiskouluna, niin luonnollisesti keskusta-alueen oppilaiden koulu on jatkossakin Keskuskoulu.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 14.1.2019 palauttaa päätöksen monitoimikeskuksen/Monikylän suunnittelun ja toteutuksen suuntaviivoista uudelleen valmisteluun. Siirtyykö päätös pitkälle tulevaisuuteen?

Ei siirry. Uudelleenvalmistelu toteutetaan siten, että se on käsittelyssä kaupunginvaltuuston maaliskuun 2019 kokouksessa.

Tullaanko kaikki oppilaat jossakin vaiheessa siirtämään uuteen monitoimikeskukseen?

Heikoimmankin arvion mukaan Forssassa on perusopetuksen oppilaita 2030-luvulla yli 1000, joten kaikkien siirtäminen monitoimikeskukseen ei ole mahdollista. Muita lähikouluja tarvitaan siis edelleen.

Onko monitoimikeskus varmasti valmis vuonna 2022?

Monikylän suunnittelu lähtee vauhdilla käyntiin, kun päätös suunnittelun ja toteutuksen suuntaviivoista tehdään valtuustossa. Tavoiteaikataulu on edelleen, että Monikylä on valmis 2022. Toisaalta suunnittelulle ja rakentamiselle on annettava riittävästi aikaa, jotta vältetään mahdolliset rakennusvirheet ja kosteuteen liittyvät ongelmat. Hosumiseen ei ole syytä. Tilannetta helpottaa se, että varhaiskasvatusta ja opetusta voidaan jatkaa nykyisissä kiinteistöissä siihen asti kun Monikylä on valmis.

Saadaanko liikuntasaliin valtiolta avustusta?

Valtionavustuksesta ei voida olla varmoja. Vuoden 2018 lopussa aluehallintovirastoon tehtiin esitys tulevasta hankkeesta. Varsinainen avustushakemus tehdään rakentamista edeltävänä vuonna.

Pitääkö paikkansa, että erityisopetuksen yhteistyö naapurikuntien (Tammela, Jokioinen ja Humppila) kanssa lopetetaan ja erityisopetuksen järjestämistä koskevat sopimukset irtisanotaan?

Yhteistyötä ei olla lopettamassa. Entiseen tapaan vapaita oppilaspaikkoja myydään naapurikunnille.

Alimitoitetaanko uudessa Monikylässä erityisen tuen opetuksen tilat?

Monikylän suunnittelun lähtökohtana on, että sinne tulee sama määrä erityisen tuen opetuksen tiloja kuin tälläkin hetkellä Tölön koulussa on. Monikylässä vaan tilat päästään suunnittelemaan paljon nykyistä paremmiksi ja toimivammiksi.

Mikä on Monikylä kustannusarvio?

Tarkempi kustannusarvio voidaan tehdä vasta siinä vaiheessa kun suunnitelmat ovat valmiit. Arkkitehtitoimisto Innovarch teki vuonna 2018 Monikylän hankesuunnitelman ja liitti siihen tavoitehinta-arvion. Innovarch Oy:n arvion mukaan Monikylän rakentamiskustannukset 640 m2 liikuntasalilla on 17 883 00 euroa. Selvää on se, että uuden Monikylän rakentaminen on edullisempaa kuin vanhojen rakennusten peruskorjaukset. Lisäksi peruskorjauksiin sisältyy kiistatta enemmän rakenteisiin liittyviä riskejä.

Miksi on ajateltu, että yläkouluja olisi Forssassa vain yksi?

Oppilasennusteiden mukaan lapsia syntyy niin vähän, että kahden yläkoulun ylläpitäminen 2020-luvun loppupuolella ja 2030-luvulla ei ole enää taloudellisesti ja toiminnallisesti mahdollista. Valtuusto kuitenkin ratkaisee millainen Monikylä Forssaan suunnitellaan.

Miten järjestetään turvallinen liikennöinti Monikylään?

Uuden monitoimikeskuksen alueen asemakaavaa uusitaan osana hanketta. Kaavalla luodaan mahdollisuudet liikenteen selkeyttämiseen ja turvallisuus on keskeinen tavoite. Olemme käyttäneet liikennesuunnittelussa kokenutta liikennesuunnittelukonsulttia. Autoliikennettä monitoimikeskukselle pyritään rajoittamaan ja tarkoitus on, että autoilla tuotavat koululaiset jätettäisiin uudelle rakennettavalle ”jättöpaikalle” Pihlajakadun varrelle vastapäätä Lidlin parkkipaikkaa. Tältä ”jättöpaikalta” rakennetaan yhtenäinen kevyenliikenteenväylä monitoimikeskukselle. Peltosaarenkadun ylitys tehdään rakenteellisin keinoin turvalliseksi. Opettajien ja henkilökunnan pysäköinti on tulossa nykyisen Tölön koulun paikalle ja ajo sinne Lehmuskadun kautta. Koulun eteen ohjataan ainoastaan varhaiskasvatuksen ja erityisoppilaiden saattoliikenne.
Uutta liittymää Yhtiönkadulle ei ole suunnitelmissa.